گل مژه

گل مژه چیست و چگونه درمان میشود؟

گل مژه چیست؟ گل مژه التهابی است قرمز رنگ و دردناک که به دلیل عفونت ممکن است در پلک پایین ایجاد گردد.هنگامی که غدد چربی یا فولیکول های مو در اثر آرایش ، پوست مرده یا آلودگی مسدود شوند ، باکتری ها در داخل آنها گیر افتاده و باعث ایجاد